WNIOSEK ON-LINE O PRZYJĘCIE

do PAŃSTWOWEGO LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH

w Zespole Szkół Plastycznych w Zielonej Górze

     Wnioski można pobrać, wydrukować, wypełnić ręcznie lub komputerowo, zeskanować (zrobić wyraźne zdjęcie) i wysłać na adres rekrutacja@plastyk.zgora.pl lub wypełnić wniosek on-line. Każdy wniosek będzie potrzebował jeszcze załączników (patrz "wniosek do druku") oraz własnoręcznego podpisu rodziców/prawnych opiekunów i podpisu kandydata, który trzeba będzie złożyć w siedzibie szkoły.

Nazwisko

Imiona

Data urodzenia

Miejsce urodzenia

Regulamin

rekrutacji

PDF

Wniosek

do druku

PDF

Wniosek

do edycji

MS Word

Wniosek

do edycji

Open Office

Województwo

Obywatelstwo

PESEL kandydata (wpisać "brak", gdy nie posiada)

Seria i numer paszportu lub innego dokumentu (w przypadku braku numeru PESEL)

DANE ADRESOWE KANDYDATA

 

Miejscowość stałego zameldowania

Kod pocztowy

Województwo

Ulica

Nr domu

Telefon kontaktowy ucznia

Adres e-mail ucznia

Imiona i nazwisko rodziców/prawnych opiekunów

Ojca

Tel. kontaktowy

Adres e-mail

Matki

Tel. kontaktowy

Adres e-mail

Proszę o przyjęcie do klasy I Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Zespole Szkół Plastycznych w Zielonej Górze o specjalności (należy wybrać jedną):

- techniki graficzne i specjalizacji, projektowanie graficzne

- fotografia i film i specjalizacji, realizacje intermedialne

Uwagi
Obecnie kończę naukę w Szkole Podstawowej nr
w miejscowości

Po ukończeniu Szkoły Podstawowej zamierzam kontynuować naukę w następujących szkołach ponadpodstawowych (w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych):

1)
2)

3)

Komunikat w sprawie przeprowadzenia egzaminu wstępnego

Terminy dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2021/2022

Wytyczne sanitarne dla kandydatów

do PLSP

Zgoda na pomiar temperatury ciała dziecka